top of page

Snölaster SS EN 1991-1-3 

Laster på bärverk

 

Snölastens karakteristiska värde Sk bestämms med följande formel

S=μCe Ct Sk

μ=formaktor som beror på takytans form och risk för snöfickor

Ce= är en exponeringsfaktor som beror på den omgivande toppagrafin som kan vara inverkan av byggnader skog och terräng.


Ct=termiski koefficient som beaktar värmeutsläpp genom taket.

Sk Snölastens grundvärde utgår från snölast på mark.Snölasten varierar mellan 1,0 vid västkusten till 5,5kN/m2

Sölaster för Sverige liksom reduceringskoefficienter anges i EKS och NA-Bilagan (NA= nationella val) i EK 1-3

bottom of page