top of page

Lastkombination 
SS EN 1990 1,5,3,22

Uppsättning av dimensioneringsvärden som används för att verifiera ett bärverks tillförlitlighet för ett gränstillstånd under samtidig påverkan av olika laster.

Med hänsyn till lasters variation i tiden skall laster beaktas som PERMANENTA laster, VARIABLA laster eller OLYCKSLASTER. Beroende på hur snabbt lasterna påförs och hur konstruktionen påverkas skall lasterna klassificeras som STATISKA eller DYNAMISKA.

Last med många lastvariationer kan behöva betraktas som utmattningslast.

PERMANENTA laster är konstanta över tiden.

EGENTYNGD är exempel på en permanent last.

VARIABLA laster är föränderliga över tiden.

SNÖLAST som belastar under några månader för att sedan försvinna är exempel på VARIABEL last


DYNAMISKA laster är normalt mara laster från rörliga maskiner, last på flexibla byggnadsdelar, utmattningskänslga bärverk och laster på traverser och kranar.

LÅNGTIDSLAST Laster som kan ge tidsberoende deformationer av betydelse skall beaktas som långtidslast.

BUNDEN LAST Med hänsyn till lasters fördelning i rummet skall laster betraktas som BUNDNA(bundna laster finns alltid) eller FRIA (tillkommer när de ökar lasteffekten


Laster som kan uppträda samtidigt skall kombineras. Laster som har gemensam orsak och som är starkt beroende av varandra och som uppträder med höga värden samtidigt skall räknas som EN ENDA LAST med samma partialkoeficient.

bottom of page