top of page

Regelsamling för konstruktion BKR 2010

 

5:2 Förutsättningar

 

 

Tabell 5:22a Lastgruppering med hänsyn till lastens varaktighet

 

Lasttyp               Sammanlagd               Exempel på lasttyper

                            varaktighet   

        

P-Permanent     Mer än 10 år                Egentyngd av permenetabyggnadsverksdelar

L-Långtid            Mellan än 6 månader  Den bundna lastdelen av nyttig last av inredning och personer. Snölast med vanligt värde.

                             och 10 år

M-Medellång      Mellan 1 vecka och 6    Den fria lastdelen av nyttig last av inredning och personer.Vindlast med vanligt värde.Snölast                                                                 månader                               med karakteristiskt värde. Last på betongformar och liknande provisoriska konstruktioner.

                            

S                          Mindre än 1 vecka         Vindlast med karakteristiskt värde. Enstaka koncentrerad last på yttertak.

K-Korttidslast    Mindre än 1 vecka         Korttidslast t.ex vindlast

I                           Momentan, Vindstötar   Olyckslast

 

5:2215 Lasters varaktighet 

Inverkan av lasters varaktighet på bärförmåga ska beaktas vid dimensionering av träkonstruktioner. Detta ska ske genom en särskild omräkningsfaktor kmod enligt avsnitt 5:3121. Faktorn ska bestämmas med hänsyn till den lastgruppering som anges i tabell 5:22a. 

Lastvaraktighetsklasserna karakteriseras av den påverkan en konstant last har under en bestämd tid. För en variabel last bestäms klasstillhörigheten på grund-val av en uppskattning av dess typiska variation i tiden. (BFS 2010:2).

bottom of page